Bases del Premi a la Millor Defensa de Projecte Final de Carrera o Treball de Final de Grau en Valencià

Bases del Premi a la Millor Defensa de Projecte Final de Carrera o Treball de Final de Grau en Valencià.

Enllaç a les bases    DOC PDF

  1. Podran participar Projectes Finals de Carrera i Treballs de Final de Grau presentats en l’ETSED, des del 3 de desembre de 2012 fins al 30 de setembre de 2013.
  2. Hi haurà un Premi únic amb una dotació de 800 euros bruts.
  3. La sol·licitud per a participar es farà en el moment de l’entrega del Projecte a la Secretaria de l’Escola.
  4. La defensa del Projecte es farà íntegrament en valencià, a més a més estaran en valencià tots els elements utilitzats per a la defensa, com ara presentacions, diapositives, transparències, etc.
  5. La presentació en valencià haurà d’estar inclosa als discs que s’entregaran a l’Escola, seguint el procediment establert per a tots els PFC’s i TFG’s.
  6. El projecte o treball haurà de seguir els criteris lingüístics establerts per les universitats públiques valencianes. Aquest criteris estan disponibles en: http://www.upv.es/miw/infoweb/anl/info/criteris_uni_val.pdf .
  7. El tribunal que avaluarà el PFC o TFG de cara al Premi estarà format pels membres que hagen format el tribunal ordinari, un president i dos vocals, un dels quals haurà de ser professor o professora del Departament de Lingüística Aplicada, adscrit a les assignatures de Valencià impartides a l’Escola. El tribunal efectuarà la seua valoració de manera simultània a l’avaluació del Projecte o Treball.
  8. La qualificació per al premi es guardarà en sobre precintat, fins a la data de finalització del procés. Els sobres estaran sota la custòdia de l’Escola fins aleshores.
  9. En la data de finalització del procés es procedirà a l’obertura dels sobres de les actes de les defenses participants per part del Director de l’Escola i s’entregarà el premi a la defensa que haja obtingut la qualificació més alta. En cas que hi haja dues o més defenses que tinguen la mateixa qualificació, el premi es dividirà equitativament entre aquestes.
  10. El veredicte es comunicarà a la o les persones guanyadores i es farà públic en la pàgina web de l’Escola, www.etsid.upv.es. Aquest veredicte no es podrà apel·lar.

Amb el support de L’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL)